VOP

Soubor ke stažení :

VOP.pdf

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování účetních služeb společností Příspěvkovky s.r.o, IČO 05861861

1.      Předmět Všeobecných obchodních podmínek

1.1        Tyto Všeobecné obchodní podmínky, (dále jen VOP) stanoví podmínky, na základě, kterých poskytuje společnost Příspěvkovky s.r.o. účetní služby.

2.      Základní pojmy

2.1           Zhotovitelem se rozumí právnická osoba Příspěvkovky s.r.o, IČO 05861861 a je definována ve Smlouvě.

2.2           Objednatelem se rozumí osoba odebírající služby zhotovitele a je definována ve Smlouvě.

2.3           Účetní služby jsou definovány ve smlouvě.

3.      Práva a povinností objednatele

3.1          předávat zhotoviteli průběžně a včas doklady související s předmětnou činností ke zpracování. Doklady musí  obsahovat všechny náležitosti vyžadované platnými  a účinnými právními předpisy. Objednatel odpovídá za vyloučení duplicity předávaných dokladů.

3.2          řádně a včas platit zhotoviteli odměnu za poskytnuté služby dle Smlouvy,

3.3          bez zbytečného odkladu poskytnout zhotoviteli součinnost při řešení nejasností,

3.4          na výzvu zhotovitele se dostavit k jednání o záležitostech, které mohou ovlivnit kvalitu poskytovaných služeb, či  způsobit škodu,

3.5          užívat poskytnuté služby výhradně pro svoji potřebu a dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které nesouvisí s předmětem smlouvy

3.6          na výzvu zhotovitele předložit k nahlédnutí dříve zpracované doklady, které mají souvislost s poskytováním služeb,

3.7          poskytnout zhotoviteli své aktuální interní směrnice upravující postupy účtování tak, jak vyplývá ze zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky a Českých účetních standardů za účelem zajištění správného vedení účetnictví,

3.8          vystavit potřebný počet plných mocí znějících na zhotovitele, ukáže-li se to nutné pro řádné poskytnutí služby nebo vyžaduje-li to situace a zhotovitel o to objednatele požádá.

3.9            objednatel je povinen poskytnout součinnost pro korektní ukončení spolupráce

4       Práva a povinnosti zhotovitele

4.1        poskytuje kompletní zpracování mezd, včetně všech zákonných výstupů

4.2          poskytuje služby v odborné kvalitě, řádně a včas, v souladu s platným a účinným zněním všech příslušných  právních předpisů dle svého nejlepšího svědomí v oprávněném zájmu objednatele.

4.3          poskytuje služby osobně prostřednictvím svých zaměstnanců

4.4          řídí se výchozími podklady odevzdanými mu objednatelem, následnými dohodami stran, písemnými a ústními  požadavky objednatele. Zhotovitel považuje pokyny objednatele za závazné, upozorní ho však na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel i přes takové  upozornění na splnění pokynu trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu takto vzniklou,

4.5          zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl od objednatele v souvislosti s výkonem činností podle     Smlouvy, pokud této povinnosti není zproštěn obecně závazným právním předpisem nebo objednatelem,

4.6          dodržuje při poskytování služeb termíny stanovené zákony a ostatními platnými a účinnými právními    předpisy, které vyplývají ze Smlouvy za podmínky, že objednatel tomu poskytne potřebnou součinnost  v podobě včasného předložení dokladů

4.7          předá objednateli zpracované výstupy v podobě, rozsahu a termínech dle individuálních požadavků objednatele. Po skončení zdaňovacího období předá zhotovitel objednateli zpracované výstupy za celé zdaňovací období   v dohodnutém rozsahu a archiv všech předaných dokladů

4,8          neprodleně informuje objednatele o zjištěných okolnostech vyplývajících z předložených dokladů a informací, které mohou mít vliv na vznik škody.

4.9            v případě ukončení smlouvy se zhotovitel zavazuje zpracovat veškeré doklady související účetně s posledním měsícem zpracovávaného období a řádně předat veškeré doklady a výstupy z účetnictví

4.10          zhotovitel uchová všechny záznamy agendy objednatele na magnetickém médiu po dobu trvání této smlouvy. Po    ukončení smlouvy vydá všechny takto uchovávané záznamy objednateli ve tvaru, ve kterém jsou na médiu ukládány použitým programovým vybavením

4.11          zhotovitel po dohodě s objednatelem poskytuje zastupování při kontrolách orgánů veřejné správy

5       Ceny služeb

5.1           platný ceník obsahuje ceny všech služeb bez DPH i včetně DPH

5.2           platný ceník je k dispozici v sídle společnosti a na stránkách www.prispevkovky-mb.cz

5.3           ceny za služby je možné sjednat i individuálně, na základě sjednání takové ceny ve smlouvě

5.4           o změnách ceníku, včetně podmínek, za nichž se ceny upravují, informuje zhotovitel bezplatně. Za splnění této informační povinnosti je považováno zveřejnění ceníku na www stránkách zhotovitele a doručení této informace objednateli emailem, nejméně 2 měsíce před účinností

6       Platební podmínky

6.1.       platby za zpracování mezd budou prováděny na základě vystavené faktury měsíčně po dokončení zpracování

6.2          platby za zpracování účetnictví na základě vystavené faktury na konci čtvrtletí

7       Změny smlouvy

7.1          měnit smlouvu je možné pouze písemně, po dohodě obou stran

8       Informace k ochraně osobních údajů

8.1.         definice pojmů

8.1.1     správce údajů je definován Smlouvou jako objednatel

8.1.2.    zpracovatel je definován Smlouvou jako zhotovitel

8.2.         zpracování osobních údajů a ochrana osobních údajů se řídí Obecným nařízením EU č.2016/679

8.3.         pověření, účel a rozsah zpracování údajů

            8.3.1        správce údajů tímto pověřuje zpracovatele zpracováním osobních údajů nezbytných k zajištění  vykonávané služby

            8.3.2        maximální doba zpracování osobních údajů je totožná s dobou trvání Smlouvy o poskytování  účetních služeb

            8.3.3        účelem zpracování osobních údajů zaměstnanců, je splnění povinností správce údajů vůči subjektu  údajů vyplývajících z pracovní smlouvy a dalších právních                povinností vůči orgánům veřejné správy,  které mu plynou ze zákona, na základě uzavřeného pracovněprávního vztahu se subjektem údajů

            8.3.4        Právní důvody pro shromažďovaní, uchovávání a zpracování výše uvedeného typu osobních údajů  jsou dány:

            Zákonem 262/2000 Sb. Zákoník práce

Nařízením vlády 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Zákonem 582/1991 Sb. o provádění sociálního zabezpečení

Zákonem 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení

Zákonem 586/1992 Sb. o daních z příjmů

Zákonem 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

Zákonem 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění

Zákonem 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

8.3.5    účelem zpracování osobních údajů nezbytných pro vedení účetnictví je splnění zákonné povinnosti  správce údajů

8.3.6    Právní důvody pro shromažďování, uchovávání a zpracování výše uvedeného typu osobních údajů  jsou dány:

            Zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví

Vyhláškou 410/20096 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky

Zákonem 586/1992 Sb. o daních z příjmů

8.3.7    Zpracovatel může zpracovávat pouze osobní údaje nezbytné k zajištění vykonávané služby

8.4                 Zásady pro nakládání s osobními údaji

Zpracovatel zpracovává osobní údaje na základě nejméně jednoho právního důvodu

Osobní údaje jsou shromažďovány na základě legitimního účelu

Osobní údaje jsou přiměřené, vzhledem k účelu

Osobní údaje jsou přesné

Osobní údaje jsou uložené po nezbytně nutnou dobu, která zajistí splnění právních povinností subjektu údajů

Osobní údaje jsou důvěrné

Veškeré doklady poskytnuté správcem údajů budou po dokončení zpracování kalendářního roku kompletně předány správci údajů, kde se nakládání s nimi, řídí vnitřními předpisy správce údajů

8.5              Práva správce údajů

Právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o používání osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům

Právo na opravu osobních údajů

Právo na vymazání osobních údajů, pokud pominuly právní důvody pro jejich uchovávání

Právo na omezení zpracování

Právo na přenositelnost údajů

Právo vznést námitku

Právo nebýt předmětem automatizovaného zpracování

8.6              Technické a organizační zajištění ochrany osobních údajů

Zpracovatel přijme technická a bezpečnostní opatření, aby zohlednil rizika spojená zejména s náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátě, pozměňováním, neoprávněným zpřístupněním

Osobní údaje budou zpracovávány pouze na pracovišti zpracovatele.

Osobní údaje budou chráněny zejména před neoprávněným přístupem

Osobní údaje v elektronické podobě budou chráněny zabezpečením IT systémů, včetně možnosti obnovy dat v případě incidentu

Veškeré osoby pracující s osobními údaji budou písemně zavázány k mlčenlivosti.

Osobní údaje nebudou poskytovány žádné třetí straně, vyjma orgánů veřejné správy, pro splnění právních povinností správce údajů

Zpracovatel nezapojí do zpracování další subjekt bez předchozího souhlasu správce údajů

8.7              Ostatní ustanovení

Zpracovatel zpracovává osobní údaje na základě doložených pokynů správce

Zpracovatel je správci nápomocen pro splnění správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práva subjektu údajů

Zpracovatel v souladu s rozhodnutím správce všechny osobní údaje vymaže, nebo je vrátí správci po ukončení poskytování služeb

Zpracovatel poskytne správci veškeré informace k doložení toho, že byly splněny povinnosti k ochraně osobních údajů a umožní audity

9       Platnost a účinnost smlouvy

9,1              smlouva nabývá účinnosti podpisem smluvních stran

9.2.             objednatel může vypovědět smlouvu písemně v následujících případech

9.2.1.                      bez udání důvodu v 3.měsíční výpovědní lhůtě, která běží od prvního dne následujícího  měsíce po doručení výpovědi

9.2.2.                     během 30 kalendářních dnů od oznámení změny ceníku. Výpovědní lhůta začíná běžet  dnem doručení výpovědi a její délka se stanoví dohodou smluvních stran tak, aby byla  dostatečná pro hledání nového dodavatele služeb

9.2.3.                     během 30 kalendářních dnů od oznámení změny VOP, a to v případě, že provedená změna  výrazně nebo zásadně mění smluvní vztah v neprospěch objednatele

9.2.4.                      výpověď je možné uskutečnit i písemně dohodou smluvních stran

9.3.               výpovědí smlouvy i nadále trvá závazek uhrazení zhotoviteli za všechny poskytnuté služby

9.4.               zhotovitel může vypovědět smlouvu písemně v následujících případech

9.4.1.                     bez udání důvodu v 3. měsíční výpovědní lhůtě, která běží od prvního dne následujícího  měsíce po doručení výpovědi

10     Změna VOP a jejich platnost

10.1.                 zhotovitel je oprávněn VOP měnit pod podmínkou oznámení této skutečnosti objednateli emailem, alespoň  2.měsíce před účinností změny. Pokud objednatel nesouhlasí, postupuje podle bodu 9.

10.2.                VOP jsou platné po dobu platnosti Smlouvy a jsou její nedílnou součástí

11     Odpovědnost za škodu

  11.1            zhotovitel odpovídá pouze za škodu, která vznikla porušením povinnosti vyplývající z těchto Všeobecných podmínek, pokud k takovému porušení došlo úmyslným jednáním

12     Rozhodné právo a příslušnost soudů

12.1                tyto Všeobecné podmínky a Smlouva uzavřená na jejich základě a práv stran podle této Smlouvy se řídí  právním řádem České republiky.

12.2                příslušnost soudu se řídí zákonem č. 99/1963 Sb., v platném znění – občanský soudní řád.

12.3                právní vztahy vzniklé Smlouvou na základě Všeobecných podmínek, jež zde nejsou výslovně uvedeny, se řídí  zákonem č. 513/1991 Sb., v platném znění – obchodní zákoník.

13     Ustanovení společná a závěrečná

13.1               české znění VOP je zněním závazným.

13.2               změny a doplnění VOP budou zahrnuty ve vydání nových VOP, které dnem vydání ruší platnost Všeobecných  podmínek předcházejících.

13.3               nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto VOP a platný Ceník služeb

13.4                do platných VOP lze nahlížet v sídle zhotovitele a na požádání zhotovitel poskytne jejich kopii objednateli před podepsáním Smlouvy. Součástí Smlouvy bude i potvrzení objednatele, že byl s VOP seznámen a souhlasí s nimi.

13.5                 v případě, že jedno nebo více ustanovení těchto VOP bude považováno za nezákonné, neplatné nebo  nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení   těchto VOP, která budou vykládána tak, jako by tato nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení   neexistovala. Strany souhlasí, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena  ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu těchto VOP.

13.6               pokud v těchto VOP nebylo ustanoveno jinak, předpokládá se, že objednateli byly oznámeny změny služeb,  změny Ceníku služeb a změny těchto VOP odesláním informace emailem nebo jejich zveřejnění na WWW  stránkách zhotovitele a podpisem souhlasu s VOP.

13.7               VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2021.

 

 

Kontaktní adresa:

Příspěvkovky s.r.o

U Masokombinátu 1242

29306 Kosmonosy

 

Kontaktní email:

info@prispevkovky-mb.cz