GDPR

8       Informace k ochraně osobních údajů

8.1.         definice pojmů

8.1.1     správce údajů je definován Smlouvou jako objednatel

8.1.2.    zpracovatel je definován Smlouvou jako zhotovitel

8.2.         zpracování osobních údajů a ochrana osobních údajů se řídí Obecným nařízením EU č.2016/679

8.3.         pověření, účel a rozsah zpracování údajů

            8.3.1        správce údajů tímto pověřuje zpracovatele zpracováním osobních údajů nezbytných k zajištění  vykonávané služby

            8.3.2        maximální doba zpracování osobních údajů je totožná s dobou trvání Smlouvy o poskytování  účetních služeb

            8.3.3        účelem zpracování osobních údajů zaměstnanců, je splnění povinností správce údajů vůči subjektu  údajů vyplývajících z pracovní smlouvy a dalších právních                povinností vůči orgánům veřejné správy,  které mu plynou ze zákona, na základě uzavřeného pracovněprávního vztahu se subjektem údajů

            8.3.4        Právní důvody pro shromažďovaní, uchovávání a zpracování výše uvedeného typu osobních údajů  jsou dány:

            Zákonem 262/2000 Sb. Zákoník práce

Nařízením vlády 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Zákonem 582/1991 Sb. o provádění sociálního zabezpečení

Zákonem 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení

Zákonem 586/1992 Sb. o daních z příjmů

Zákonem 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

Zákonem 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění

Zákonem 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

8.3.5    účelem zpracování osobních údajů nezbytných pro vedení účetnictví je splnění zákonné povinnosti  správce údajů

8.3.6    Právní důvody pro shromažďování, uchovávání a zpracování výše uvedeného typu osobních údajů  jsou dány:

            Zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví

Vyhláškou 410/20096 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky

Zákonem 586/1992 Sb. o daních z příjmů

8.3.7    Zpracovatel může zpracovávat pouze osobní údaje nezbytné k zajištění vykonávané služby

8.4                 Zásady pro nakládání s osobními údaji

Zpracovatel zpracovává osobní údaje na základě nejméně jednoho právního důvodu

Osobní údaje jsou shromažďovány na základě legitimního účelu

Osobní údaje jsou přiměřené, vzhledem k účelu

Osobní údaje jsou přesné

Osobní údaje jsou uložené po nezbytně nutnou dobu, která zajistí splnění právních povinností subjektu údajů

Osobní údaje jsou důvěrné

Veškeré doklady poskytnuté správcem údajů budou po dokončení zpracování kalendářního roku kompletně předány správci údajů, kde se nakládání s nimi, řídí vnitřními předpisy správce údajů

8.5              Práva správce údajů

Právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o používání osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům

Právo na opravu osobních údajů

Právo na vymazání osobních údajů, pokud pominuly právní důvody pro jejich uchovávání

Právo na omezení zpracování

Právo na přenositelnost údajů

Právo vznést námitku

Právo nebýt předmětem automatizovaného zpracování

8.6              Technické a organizační zajištění ochrany osobních údajů

Zpracovatel přijme technická a bezpečnostní opatření, aby zohlednil rizika spojená zejména s náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátě, pozměňováním, neoprávněným zpřístupněním

Osobní údaje budou zpracovávány pouze na pracovišti zpracovatele.

Osobní údaje budou chráněny zejména před neoprávněným přístupem

Osobní údaje v elektronické podobě budou chráněny zabezpečením IT systémů, včetně možnosti obnovy dat v případě incidentu

Veškeré osoby pracující s osobními údaji budou písemně zavázány k mlčenlivosti.

Osobní údaje nebudou poskytovány žádné třetí straně, vyjma orgánů veřejné správy, pro splnění právních povinností správce údajů

Zpracovatel nezapojí do zpracování další subjekt bez předchozího souhlasu správce údajů

8.7              Ostatní ustanovení

Zpracovatel zpracovává osobní údaje na základě doložených pokynů správce

Zpracovatel je správci nápomocen pro splnění správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práva subjektu údajů

Zpracovatel v souladu s rozhodnutím správce všechny osobní údaje vymaže, nebo je vrátí správci po ukončení poskytování služeb

Zpracovatel poskytne správci veškeré informace k doložení toho, že byly splněny povinnosti k ochraně osobních údajů a umožní audity